Nacinanie szczelin dylatacyjnych

Nacinanie szczelin dylatacyjnych to bardzo ważny element w procesie budowlanym. Dylatacja to miejsce częściowego lub całkowitego podziału konstrukcji bądź poszczególnych jej elementów. Umożliwia ona wzajemne przemieszczenie lub obrót oddzielonych części, oczywiście w ograniczonym zakresie. Innymi słowy, dylatacja skutecznie zapobiega negatywnym skutkom przenoszenia obciążeń przez konstrukcje domu i powstawania odkształceń jej poszczególnych elementów. Dzięki niej rozdzielone elementy pracują zdecydowanie efektywniej, co ma istotny wpływ nie tylko na bezpieczeństwo i funkcjonalność, ale też estetykę budynku. 

Rodzaje dylatacji

Ogólnie dylatacje można podzielić na dwa rodzaje: powierzchniowe i konstrukcyjne. Dylatacje konstrukcyjne występują w pionowym przekroju budynku. Tworzy się je, aby wyrównać przemieszczenia elementów konstrukcji wywołane głównie wahaniami temperatury. Dylatacje powierzchniowe dotyczą dylatacji podłogi i wylewki betonowej. Ich zadaniem jest również zrównoważenie naprężeń wynikających z różnicy temperatur oraz oddziaływania podłoża. Należą do nich takie szczeliny dylatacyjne, jak na przykład dylatacja termiczna, która umożliwia kompensację prężenia materiału wywołanego różnicą temperatur i zapobiega odkształceniom powierzchni pod wpływem zmiany wymiarów. Termiczne uzasadnienie posiada zwykle dylatacja posadzki na balkonie albo na tarasie. Innym rodzajem tego typu dylatacji jest dylatacja technologiczna, stosowana na przykład w wypadku wylewki betonowej, gdzie występuje kurczenie się i pęcznienie materiału pod wpływem czynników zewnętrznych. Jeszcze innym rodzajem dylatacji powierzchniowej jest dylatacja przeciwdrganiowa, której stosowanie w budownictwie mieszkaniowym ma uzasadnienie na terenach zagrożonych szkodami górniczymi, a także – co naszego regionu na całe szczęście nie dotyczy – trzęsieniami ziemi. Częściej łączona jest z dylatacją posadzek przemysłowych, które muszą znosić drgania generowane przez maszyny i urządzenia. Poza tym dylatacja wylewki podłogi hal przemysłowych zabezpiecza przed szkodliwym działaniem drgań dynamicznych i akustycznych.

Dylatacja wylewki betonowej – dlaczego ważna?

Popularna wylewka betonowa na dużej powierzchni bardzo szybko pokryłaby się siecią szczelin wywołanych kurczeniem się betonu, które powstaje na skutek procesów jego dojrzewania i twardnienia. Szczeliny dylatacyjne w takiej nawierzchni mają także ważne zadanie eliminacji bądź kontroli pęknięć powodowanych skurczem lub rozszerzaniem płyt betonowych pod wpływem zmian temperatury i wilgotności. Zatem celowe wykonanie szczelin tworzących dylatację wylewki zapewniają jej odpowiednie funkcjonowanie. Obejmuje ono dwa rodzaje dylatacji. Dylatacja obwodowa jest wykonywana wzdłuż ścian, schodów i kolumn. Szczelina obejmuje całą grubość podkładu, oddzielając podłogę od elementów konstrukcyjnych budynku. Izoluje też konstrukcję od dźwięków generowanych na podłodze. Natomiast dylatacja pośrednia (pozorna) polega na nacinaniu podkładu na określoną głębokość uzależnioną od jego grubości. Później, po zatarciu, powstaje gładka powierzchnia ze szczeliną dylatacyjną w środku. Efektem tego jest podział podkładu na części i stworzenie układu mniejszych płyt, który znosi powstające naprężenia bez uszkodzeń.

Nacinanie dylatacji

Nacinanie szczelin dylatacyjnych jest bardzo precyzyjnym zadaniem, które najlepiej zostawić do wykonania specjalistom. Nacięte szczeliny muszą mieć bowiem pionowe ściany i niezniszczone krawędzie. Do tego szczeliny takie muszą posiada konkretną szerokość i głębokość często sprecyzowaną dokładnie przez dokumentację projektową. Do wykonania nacięć wykorzystuje się piły mechaniczne z tarczami diamentowymi, co gwarantuję precyzję i jakość wykonania nacięć. Czasem szczeliny dylatacyjne wykonuje się dwuetapowo. Pierwsze nacięcie o mniejszej szerokości i głębokości wykonuje się w stwardniałym betonie w ciągu pierwszych 24 godzin od jego ułożenia, a następnie po kilku dniach dokonuje się poszerzenia górnej części szczeliny. Wszystko to zależy od rodzaju dylatacji. Ostatnim etapem związanym z dylatacją jest jej wypełnienie i uszczelnienie. Do tego wykorzystuje się różne materiały czy środki dostosowane do potrzeb i możliwości budowlanych.

nacięte szczeliny delatacyjne